WET OPEN OVERHEID

Is jouw organisatie klaar voor de overgang van de Wob naar de Woo?

Vanaf 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) officieel in werking. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wij helpen jouw organisatie graag bij de overgang van de Wob naar de Woo. Als adviesbureau en opleidingsinstituut beschikken we over verschillende hulpmiddelen, waaronder een quickscan en een training waarin we je voorbereiden op de komst van de vernieuwde wet. Tot slot staan onze informatieprofessionals klaar om jouw organisatie te voorzien van advies bij de overgang van de Wob naar de Woo. 

Woo

Verschil Wob en Woo

Het belangrijkste verschil tussen de Woo en de Wob is dat bij de Woo alle beleidsinformatie straks direct en actief openbaar moet zijn. Dit is in tegenstelling tot de huidige Wob-maatregel wel anders, omdat overheden nu alleen informatie hoeven te delen als burgers daarom vragen. Het doel van de Woo is om (semi-)overheden transparanter te maken. Op die manier wordt het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter gediend.

Met andere woorden: het vertrekpunt bij de Wet open overheid (Woo) is dat de overheid nog meer dan nu openheid geeft over wat zij doet. Hierdoor wordt een verbetering van de toegang tot overheidsinformatie gerealiseerd. Ook wordt er sneller verantwoording afgelegd aan de samenleving en bevordert de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving.

1. Quickscan

Met onze quickscan begint jouw organisatie goed aan de implementatie van de Woo. Deze vragenlijst laat zien in hoeverre de informatiehuishouding van jouw organisatie aansluit bij de komende wijzigingen. De vragenlijst bestaat uit 29 vragen, die onderverdeeld zijn over 4 onderwerpen: informatiehuishouding, informatiecategorieën voor verplichte openbaarmaking, herinrichting procedures en verandermanagement. Om de vragenlijst goed in te kunnen vullen is het van belang dat je op de hoogte bent van de informatiehuishouding binnen jouw organisatie. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

2. Fit-gap analyse

Uit de resultaten van de quickscan weten we waar jouw organisatie staat met betrekking tot de Woo. Hier maken we een fit-gap analyse op. Uit deze analyse komt naar voren welke stappen je als organisatie nog moet zetten. In een adviesrapport beschrijven we welke stappen en in welke urgentie deze gezet moet worden om de Woo zo goed mogelijk te kunnen implementeren. 

3. Implementatie 

Nadat er een advies voortvloeit uit de fit-gap analyse is implementatie de volgende stap. Onze informatieprofessionals zijn gespecialiseerd in het succesvol implementeren van nieuwe systemen, nieuwe wetgeving en nieuwe werkwijzen. Het begeleiden van de verandering van werken die daarbij komt kijken, maakt daar voor ons integraal deel van uit. Vaak zien wij dat bij verandertrajecten de nadruk meer ligt op de technische en inhoudelijke kant in plaats van op de menselijke kant (gebruikersadoptie) van deze verandering. BECIS | DIOR ziet het centraal stellen van de gebruiker, aan de hand van de gebruikersadoptiecyclus, als een essentiële voorwaarde voor een succesvolle implementatie.

4. Training introductie Woo en aan de slag met de Woo

Heeft jouw organisatie behoefte aan meer informatie en tips over de Woo om in de praktijk aan de slag te gaan? Na het volgen van de training “Introductie Woo en aan de slag met de Woo” ben je op de hoogte van het verschil tussen de Wob en de Woo en weet je welke consequenties de Woo heeft voor jouw organisatie. Verder ben je in staat om op een adequate manier om te gaan met informatieverzoeken in het licht van Woo en actieve openbaarmaking. Tot slot weet je op een onderbouwende manier wel of geen gehoor te geven aan informatieverzoeken en je weet deze helder en eenduidig toe te lichten.

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?