Privacy Statement


BECIS is een professionele dienstverlener in de informatiesector. Als organisatie gaan wij dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit statement lichten wij graag toe hoe wij met privacy om gaan binnen onze organisatie.

 

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
BECIS verzamelt alleen persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten, en kandidaten voor opdrachten. Wij verzamelen persoonsgegevens voor het aangaan van overeenkomsten en het uitoefenen van onze wettelijke verplichtingen: voortkomend uit het arbeidsrecht en voor de interne administratie. Uiteraard verzamelen we alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Gegevens nodig voor indiensttreding vragen wij pas op als iemand ook daadwerkelijk in dienst treedt. In ons personeelshandboek staat de procedure specifiek beschreven en tevens hoe wij omgaan met het delen van persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.Kandidaten die bij ons op kennismakingsgesprek komen, kunnen aangeven of hun persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het zogenaamde kandidatenbestand.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden voor de duur die nodig is bewaard, voor de uitvoering van de taken en zoals is bepaald in de wetgeving. Dit betekent dat persoonsgegevens die zijn verzameld voor het aangaan van opdrachten en overeenkomsten, na de datum van beëindiging nog 7 jaar worden bewaard en vervolgens verwijderd.

Toegang
BECIS gaat vertrouwelijk om met alle gegevens, slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de persoonsgegevens. Op deze manier beschermen wij de persoonsgegevens van onze medewerkers, van mogelijke kandidaten of opdrachtgevers. Daarbij houdt BECIS zich aan de regels zoals de Autoriteit Persoonsgegevens die voorlegt.
Kandidaten die op gesprek komen, kunnen aangeven of hun persoonsgegevens mogen worden opgenomen in het zogenaamde kandidatenbestand.

Specifieke toestemming wordt gevraagd voor de volgende verwerkingen:
• De verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.
• De plaatsing van foto’s op de publiek toegankelijke website pagina.

Rechten
Mocht je bij ons gesolliciteerd hebben en niet bij ons in dienst zijn getreden, dan worden de gegevens na een periode van 1 jaar verwijderd. Je kunt ons ook vragen om je gegevens direct te laten verwijderen.

Mocht er klachten zijn, dan streven we er als eerste naar om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte: wij houden geanonimiseerde bezoekersaantallen van onze website bij. De IP-adressen van deze bezoekers worden niet bijgehouden.
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met becisavg@becis.nl.