Maak kennis met onze totaalaanpak

Door een steeds verdergaande digitalisering vinden ingrijpende veranderingen plaats voor mens, maatschappij en werk. Een actief informatiemanagementbeleid dat continu meegroeit met deze ontwikkelingen is randvoorwaardelijk om als organisatie optimaal te kunnen profiteren van alle nieuwe mogelijkheden en kansen. Daarbij moeten organisatie, IT en informatie met elkaar samenwerken.

Waarom BECIS?

BECIS is gespecialiseerd in de schakelfunctie tussen techniek (IT) en gebruikersadoptie (business). Het analyseren van de informatiebehoefte en het vertalen naar bruikbare (innovatieve) oplossingen, om verbeteringen met impact op het gebied van informatiemanagement, in samenwerking met organisatie en ICT, daadwerkelijk te realiseren. Kortom: (latente) behoeftes weten te signaleren en vertalen door de gebruiker centraal te stellen en actief te betrekken in het gehele proces. Heldere eenduidige communicatie, het aanpassen van procedures en het creƫren van draagvlak zijn essentiƫle aandachtsgebieden. In onze visie zijn dit doorslaggevende factoren die het toepassen en optimaliseren van informatievoorziening succesvol maken.

Visievorming, strategie en beleid.

Door de snelle technologische ontwikkelingen en de hoeveelheid keuzes die daaruit voortvloeien kunnen organisaties niet meer zonder een heldere visie en strategie over hoe zij informatiemanagement willen positioneren. Informatie-uitwisseling met klanten en ketenpartners verloopt steeds meer geautomatiseerd. Dit biedt organisaties kansen, maar ook uitdagingen.

Steeds meer organisaties gaan over op het nieuwe werken waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen plaats- en tijdonafhankelijk te beschikken over de meest actuele informatie. Het implementeren van het nieuwe werken is meer dan een digitaal systeem aanschaffen dat wordt ondersteund door tablets of smartphones. Elke organisatie heeft een eigen DNA dat vraagt om een specifieke aanpak om het nieuwe werken te implementeren. Dit vraagt om duidelijke keuzes en uitgangspunten, verwoord in heldere afspraken.

Wij ondersteunen graag organisaties bij de vorming van een visie, strategie en beleid op het gebied van informatiemanagement, het maken van juiste keuzes en afspraken alsook het opstellen van een roadmap hoe het doel te bereiken.

Hoe pakken wij uw vraagstuk aan?

Een goede informatiehuishouding is van essentieel belang voor uw gehele organisatie en dienstverlening. Onze adviseurs denken met u mee binnen de kaders en uitdagingen van uw organisatie. Of het nu gaat om het invoeren van het digitaal samenwerken, het inrichten en optimaliseren van processen of het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem. Onze adviseurs hebben de expertise om niet alleen te kijken naar de formele aspecten, maar zij hebben ook oog voor de cultuuromslag die innovatie met zich meebrengt.

Door onze jarenlange ervaring met complexe verandertrajecten zijn wij uitstekend in staat om onze best practices binnen uw organisatie toe te passen. Wij begeleiden uw medewerkers bij de transitie en dragen er zorg voor dat uw bedrijfsvoering optimaal doorgang kan vinden.

Om uw doelstellingen te realiseren, voeren wij een inventarisatie uit. Wij analyseren visie en beleid, processen, systemen, informatie, kwaliteit en mensen. Hieruit volgt een stappenplan en een rapport. Dit presenteren wij tijdens een interactieve bijeenkomst. Onze bevindingen geven u inzicht in uw huidige situatie, uw beoogde situatie en ambitie en vormt een stevige basis voor toekomstige ontwikkelingen. Vervolgens geven wij (gezamenlijk) uitvoering aan het plan op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij borgen het hele proces en aan het eind van het traject evalueren wij samen met u de resultaten van het gehele proces (evaluatiefase).